önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır. Dağılım Ölçüleri

Dağılım Ölçüleri

Dağılım ölçüleri şu şekilde özetlenebilir:

Dağılım Aralığı: Range olarak da bilinir. En yüksek değerden en düşük değerin çıkarılmasıdır. D.A = maks – min

Bu değer ne kadar büyük ise dağılım o kadar hetorejen bir yapıdadır. Değerlerin hetorejen yapıda olması ise ölçülen özellikte testin ayırt ediciliğinin iyi olacağı ve testin güvenilirliğinin yüksek olacağı anlamına gelir.

VaryansDağılımdaki tüm değerlerin aritmatik ortalama ile olan farklarının karesinin, değer sayısına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Karekökü Standart Sapmayı vermektedir. İstatistikte popülasyon varyansı ile, örneklem varyansı farklı tanımlanmaktadır.

Örnek Varyansı: S2
Popülasyon Varyansı: σ2

Standart SapmaVaryans hesaplamasının kareköküdür. Aynen varyansta olduğu gibi popülasyonun standart sapması ile örneklemin standart sapması farklı ifade edilmektedir.

Örneklem İçin: SS, SD
Popülasyon İçin: σ

Standart Sapma ve varyans değerleri ne kadar düşükse, gurup o kadar homojendir.

Varyasyon Katsayısı: Bu değer varyans’ın aritmatik ortalamaya oranı şeklinde yorumlanabilir. Büyük değerlerden ve büyük ortalamadan oluşan bir ana kütlenin varyandı’da o ölçüde büyük olacaktır. Halbukü hesaplanan varyans değeri ortlamaya bölünse, bu etkiden kurtarılarak, veri setindeki değerlerin büyüklüğünü umursamadan diğer dağılımlarla mukayese edeceğimiz bir dağılım ölçümü elde edebiliriz.

Standart HataAritmatik ortalamalarda meydana gelen sapmanın ölçüsü olarak kullanılır. Popülasyonun tamamı söz konusu olduğunda standart hatadan bahsedilemez. Ancak örneklem söz konusu olduğunda Standart Hata’dan bahsedilebilir.

Print Friendly